Stadgar

Stadgar för Städförbundet.ax r.f

§ 1 ÄNDAMÅL
Städförbundet.ax r.f, är en intresseorganisation inom städ-, rengörings- och fastighetsunderhållsbranscherna och har till ändamål att samla alla på Åland och Svensk-Finland verksamma inom området i en gemensam branschorganisation för att tillvarata och främja medlemmarnas gemensamma intressen.
§ 2 ORGANISATION
Organisationens organ är:
Årsmöte, styrelse, VU (verkställande utskott ) och projektgrupper.
Projektgruppernas  verksamhet bedrivs inom ramen för av styrelsen fattade beslut.
§ 3 MEDLEMSKAP
A Inträde
Medlem i Städförbundet.ax r.f är sådan för verksamheten intresserad organisation, institution, företag eller enskild person, som enligt beslut av Städförbundet.ax r.f´s styrelse antagits som medlem.
I händelse av ej beviljat medlemskap skall styrelsen skriftligen tillställa ansökanden skäl för beslutet. Sådant beslut kan överklagas och prövas då av nästkommande styrelsemöte. Styrelsens beslut kan inte överklagas.
B Utträde/uteslutning
1. Medlem äger inte rätt att utträda ur Städförbundet.ax r.f vid annan tidpunkt än årsskifte och endast under förutsättning att skriftlig uppsägning inkommit till styrelsen sex månader före årsskiftet. För medlem som är enskild person räcker skriftlig uppsägning.
2. Styrelsen kan besluta om uteslutning av medlem, som uppenbarligen åsidosätter dessa stadgar eller vägrar följa av organisationen fattade beslut, eller på annat sätt uppträder illojalt mot Städförbundet,ax r.f anda, eller inte betalar fastställda årsavgifter. Beslut om uteslutning kan överklagas vid nästkommande styrelsemöte som slutligen har att avgöra ärendet. Styrelsens beslut kan inte överklagas.
3. Medlem som träder i likvidation eller försätts i konkurs utesluts automatiskt ur organisationen.
Medlem som utträder eller utesluts äger inte återfå någon del av avgiften han erlagt, ej heller någon del av Städförbundet.ax r.f tillgångar. Medlem som uteslutits är förlustig alla sina rättigheter men det oaktat skyldig att betala avgifter till det årsskifte som inträffar närmast efter uteslutningsbeslutet.
§ 4 AVGIFTER
A Inträdesavgift
Ny medlem erlägger inträdesavgift vars storlek bestämts vid ordinarie årsmöte.

B Årsavgifter
Medlem av Städförbundet.ax r.f skall årligen före januari månads utgång erlägga fastställd årsavgift till Städförbundet.ax r.f

§ 5 ÅRSMÖTE
A Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls en gång årligen före maj månads utgång på plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till ordinarie årsmöte skall ske senast sex veckor före stämman tillställas medlemmarna och publiceras på organisationens hemsida.
Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag skall finnas tillgängliga senast två (2) veckor före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
B Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen så beslutar, eller då minst 10 medlemmar gör skriftlig  framställan till styrelsen för avgörande av viss angiven fråga.
Kallelse till extra årsmöte skall ske minst 14 dagar före extra årsmöte. I kallelsen till extra årsmöte skall anges de ärenden som skall förekomma. På årsmötet får inga andra ärenden tas till behandling än sådana som angivits i samband med kallelsen.
C Motionsrätt vid ordinarie årsmöte
Ärende och motion skall, för att kunna behandlas på organisationens ordinarie årsmöte, skriftligen ha inkommit till styrelsen senast fyra (4) veckor i förväg, årsmötet kan dock obetaget uppta jämväl av styrelsen väckta frågor till behandling.
§ 6 ÄRENDEN VID ORDINARIE ÅRSMÖTE
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Årsmötets öppnande
2. Fråga om kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet
5. Fastställande av röstlängd (vem som har rösträtt) inom parantes bara info
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av verksamhetsberättelse.
8. Fråga om fastställande av balansräkning samt om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställa avgifter för nästkommande år
10. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet.
11. Behandling av till årsmötet inkomna motioner och ärenden.
12. Fastställande av arbetsordning för styrelse och valberedning
13. Val av ordförande och kassör för två (2) år
14. Val av projektledare jämte personliga suppleanter i respektive region.
15. Val av övriga ordinarie ledamöter i styrelsen jämte personliga suppleanter.
16. Val av två verksamhetsgranskare jämte supplean­ter.
17. Val av valberedning.
18. Årsmötets avslutande
§ 7 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av organisationens ordförande, kassör och fyra (4) övriga ledamöter.
Styrelsen konstituerar inom sig vice ordfö­rande och övriga eventuella befattningar.
§ 8 STYRELSENS ANSVAR
Det åligger styrelsen särskilt:
att övervaka organisationens verksamhet och tillse att stadgarna noga efterföljs,
att verkställa av årsmötet fattade beslut,
att låta föra noggranna räkenskaper över organisationens inkomster och utgifter samt att under gemensamt ansvar omhänderha och förvalta dess tillgångar,
att besluta om firmateckning. Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till projektgrupp, eller annat organ, eller till enskild medlem. Styrelsen får även befullmäktiga ombud att för organisationen vägnar, söka, kära och svara, och att i övrigt föra organisationens talan.
§ 9 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.Om samtliga ledamöter är överens, kan sammanträdet genomföras som ett telefonsammanträde, eller genomföras genom att en eller flera ledamöter deltar per telefon.
Vid alla sammanträden skall protokoll föras och löpande numreras.
§ 10 ÅRSREDOVISNING OCH REVISION
Föreningens räkenskapsår förs kalenderår och skall vara avslutade senast den 31 mars, då de skall avlämnas verksamhetsgranskarna.
Två verksamhetsgranskare jämte suppleanter för dessa väljs på ordinarie årsmöte för tiden intill nästa årsmöte. Verksamhetsgranskarna skall granska styrelsens förvaltning av Föreningen och genom detta tillse att organisationens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar är i gott skick, samt att medelsförvaltningen är betryggande.  
Verksamhetsgranskarna har att årligen till ordinarie årsmöte överlämna en skriftlig berättelse över sin granskning av föreningen, varvid särskilt uttalande skall göras angående ansvarsfrihet för styrelsen avseende denna.
§ 11 VALBEREDNING
Valberedningen skall bestå av minst tre personer, varav en skall utses att vara ordförande tillika sammankallande.
Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen skriftligen inlämna sitt förslag till styrelsen.
§ 12 RÖSTRÄTT VID ÅRSMÖTE
Medlem som har betalt förfallna avgifter har rösträtt. Varje medlem, fysiska och juridiska personer lika, har en röst.
§ 13 STADGEÄNDRINGAR, ORGANISATIONENS UPPLÖSNING
Upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar samt om upplösning av organisationen vare ej giltigt med mindre det fattas ett ordinarie årsmöte.
Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar kräver 2/3 majoritet vid ett ordinarie årsmöte.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)